Dritare vetrata D/Alumini

PUNIME DUROALUMINI & DRITARE DHE VETRATA PVC

Partnerët tanë kryesor janë

1. EBI-DURAL

 • Punime dyer & vetrata duroalumini.
 • Fasada strukturale dhe veshje me etalbond
 • Qepena metalike dhe duroalumini

2. IBO-COM Prishtinë  (SCHÖNLINE)

 • Punime dyer & dritare PVC
 • Vetrata strukturale PVC

Dritaret e përbëra me profil duralumini

Këto lloj dritaresh i kemi me:

 • Hapje vertikale
 • Hapje horizontale
 • Me rreshqitje   

Dritaret jane te perbera nga:

 • Korniza e fiksuar e aluminit (me permasa 61-90mm) do te jete e fiksuar ne mur me telajo hekuri te montuara perpara suvatimit. Dritaret jane te pajisura me elemente, qe sherbejne per ankorimin dhe flksimin e tyre ne mur si dhe pjeset e dala, qe sherbejne per rreshqitjen e kanatit te dritares.
 • Kanati i dritares do te vidhoset ne kornizen e dritares mbas punimeve te suvatimit dhe bojatisjes.
 • Ulluqet e mbledhjes se ujit
 • Aksesoret
 • Rrota per rrashqitjen e tyre dhe korniza e grilave
 • Perforcues hekuri
 • Ulluk prej gome
 • Doreza dhe bllokues te ankoruar ne te
 • Panel me xham te hapshem (4 mm te trashe kur eshte transparent, 6 mm kur jane te perforcuar me rrjet teli ose dopio xhami). Ato do te fiksohen ne kornizat metalike nga ristela alumini dhe ngjites transparent silikoni.

Fumizimi dhe vendosla e dritareve, sic pershkruhet ne specifikimet teknike me dimensione te dhena nga kontraktori, perbehen nga material alumini, profilet e te cilave jane sipas standarteve Europiane EN 573-3 dhe jane profile te lyera perpara se te vendosen ne objekt. Ngjyra e dritares do te jete sipas kerkeses se investitorit.

Korniza fikse e dritares do te kete nje dimension 61-90 mm. Ato Jane te siguruar me elemente qe sherbejne per vendosjen dhe ankoilmin ne strukturat e murit, si dhe me pjeset e dala qe sherbejne per rreshqitjen e skeletit te dritares.

Forma e profilit eshte tubolare me qellim qe te mbIedhe gjithe aksesoret e saj. Profili i kanates te dritares do te jete me dimensione te tilla 25 mm qe do te mbulohet nga profili kryesor qe do te fiksohet ne mur.

Profilet e komizave te levizshme kane nje dimension: gjeresia 32 mm dhe lartesia 75 mm te sheshta ose me zgjedhje ornamentale.

Te dyja komiza fikse ose te levizshme jane projektuar dhe jane bere me dy profile alumini te cilat jane bashkuar me njera tjetren dhe kane nje fuge ajri qe sherben si thyerje termike, ato Jane te izoluara nga nje material plastik 15 mm.

Profili eshte projektuar me nje pjese boshllku qendror per futjen e nje mbeshtetese lidhese kendore (me hapesire 18 mm te larta nga xhami i dritares) dhe trolleys per rreshqitjen e tyre.

Ngjitja eshte siguruar nga furca me nje flete qendrore te ashper. Karakteristikat e ngjitesit kendor agjenteve atmosferike duhet te jene te provuar dhe te certifikuar nga testimi qe prodhuesit te kene kryer ne kornizat e dritareve ose nga prodhuesit e profileve.

Profliet e aluminit do te jene te Iyera sipas procesit te pjekjes lacquering. Temperatura e pjekjes nuk duhet te kaloje 180 grade, dhe koha e pjekjes do te jete me pak se 15 minuta. Trashesia e lacquering duhet te jete se paku 45 mm. Pudrosja e perdorur do te behet me resins acrylic te ciIesise se larta ose me polyesters linear.

Spesori i duraluminit duhet te jete minimumi 1,5 mm.

Panelet e xhamit (4mm te trasha kur xhami eshte transparent dhe 6 mm te trasha kur jane te perforcuara me rrjet teli ose me dopjo xham). Ato do te jene te fiksuara ne skeletin metatik me ane te ristelave te aluminit ne profilet metalike te dritares dhe te shoqeruara me gomina.

Te gjitha punet e lidhura me muraturen dhe te gjitha kerkesat e tjera per kompletimin e punes duhet te behen me kujdes.  


DRITARE DHE VETRATA PVC

Dritaret e përbëra me prolil PVC

Dritaret PVC do te perbehen nga:

 • Kase PVC(me gieresi 60 deri 80 mm) do te jete e fiksuar ne mur me fasheta hekuri te pershtatshem perpara suvatimit. Komizat PVC do te jene te pajisura me mentesha dhe bllokuesit e ankoruar.
 • Korniza e dritares PVC do te vidhoset me kasen mbas punimeve te suvatimit dhe bojatisjes
 • Kanate me xham te hapshem (4 x 12 x 4 mm e trashe kur eshte transparent dhe 6 x 12 x 4 mm te trash kur jane te perforcuar dopjo xham)  ndersa me ( 4 x 9 x 4 x 9 x 4 ne kete rast jane me tre xhama )e do te fiksohen me dritaren ne tre pika te ankoruara doreza dhe bllokues.
 • Ulluqe te mbledhjes se ujit
 • Rrota per rreshqitjen e tyre dhe korniza e grilave
 • Perforcues hekuri i galvanizuar
 • Ulluk prej gorne
 • Doreza dhe bllokues te ankoruar ne te
 • Ngjites special leshi per izolimin

Furnizimi dhe vendosja e dritareve si pershkruhet ne specifikimet teknike me dimensione te dhena nga kontraktori, perbehen nga material PVC profilet e te cilat jane sipas standarteve Europiane ISO EN 9002. Ngjyra e dritares do te jete sipas kerkeses se investitorit.

Dritaret rreshqitese te PVC duhet te sigurojne izolim me ane te nje gome dhe adaptues ne lidhje me kornizen. Seleksionimi I hapesirave te ndryshme lejon perdorim xhami tek ose dopjo. Boshlleku brenda xhamit dopio duhet te jete 20-24mm.

Sistemet e dritareve PVC duhet te siguroine ne menyre perfekte izolimin nga ajri dhe uji. Ato duhet te siguroine nje rezistence nga uji nen 500Pa (te barazvlefshme me shpejtesine e eres prej 150km/ore).

Testet per kete duhet te jene ne perputhie me DIN 18055. Koeficenti I konduktivitetit termal duhet te jete 2.0 W (m2K) e cila konfirmon Standartet Europiane. Ne lidhje me izolimin e zerit, dritaret prej PVC duhet te siguroine izolim ndaj tingujve deri ne shkallen 4 (>40dB).

Forma e profilit eshte tubolare me qellim qe te mbIedhe gjithe aksesoret e saj. Profili i skeletit te dritares do te jetë me permasen 25 mm e cila do te mbulohet nga prolili kryesor qe do te flksohet ne mur.

Te dyja komiza fikse ose te Ievizshme jane projektuar dhe jane ndertuar me fuge ajri qe sheben si thyerje termike. Ato duhet te ofrojne zbatim te Standarteve Europiane te vendosjes se xhamit (Xham tek 4-6mm, xham dopio 20-24mm, xham tresh 24-28 mm), me kullues uji me mbIedhes uji, me inklinim 2 grade per te siguruar kullim uji perfekt, mbyllje perfekte nga mbyIIesit qendror, trashesi muri qe arrin EN (t-3.lmm), izolim per eren dhe shiun ulluk unik I projektuar per te ndihmuar instalimin e materialeve te gomuar, qe sherbejne per kete qelIim.

Karakteristikat e ngjitesit kunder agjenteve atmosfenke duhet te jene te provuar nga nja testim i certiflkuar i bere nga prodhuesit e kornizes se dritares ose nga prodhuesit e profileve.

Panelet e xhamit (4mm te trasha kur xhami eshte transparent dhe 6 mm te trasha kur jane te perforcuara me rrjet teli). Sipas kerkeses se investitorit, dritaret prej PVC mund te jene me xham dopio (20-24mm) ose xham tresh (24-28mm).

Te gjitha punet e lidhura me muraturen dhe te gilIha kerkesat e tjera per kompletimin e punes duhet te behen me kujdes. Nje model i materialeve te propozuara do te shqyrtohet nga supervizori per nje aprovim paraprak.


Dyer të brendshme prej duralumini

Instalimi i dyerve te brendshme prej duralumini te dhena ne Vizatimet Teknike, dimensionet e te cilave jepen nga Porositesi, do to behen me ane te montimit te proflieve te duralimini (komiza fikse dhe komiza levizese) sipas standartit Europian EN 573 - 3 dhe te lyer, kur te jene perfunduar suvatimet e shpatullave ose vendosur veshjet me pllaka mermer etj. Te dyja pjeset (fikse dhe levizese) duhet te jene te projektuara per te bere dyer qe thyejne nxehtesine dhe te jene me dy profile duralumini, te cilat bashkohen me nje tjeter me ane te dy shiritave hidroizolues gome ose me material plastik.

Nje kaso solide duhet te flksohet me kujdes me ane te vidave te hekurit ne mur dhe ne brendesi te IIacit te cimentos. Fiksimi duhet to kete nje distance prej qosheve 10 me teper se 150 mm dhe ndermjet pjeseve flksuese jo me teper se 800 mm. Kasat fikse te dyerve do te bashkohen me kornizat pasi te kete perfunduar suvatimi dhe lyerja. Mbushja e boshlleqeve behet me material plastike elastik dhe pastaj behet patinimi i tyre duke perdorur fino patinimi.

Kanatat e xhamit do te vendosen tek korniza e dyerve dhe do te mberthehen ne tre pika ankorimi me mentesha. Gjithashtu do to vendosen edhe bravat dhe dorezat metalike ose duralumini. Mbushja ndermjet kases dhe murit te nderteses do te behet duke perdorur material plastiko-elastik pasi te jete mbushur me materialin e duhur hidroizolues. Ndermjet mbeshtetjes se kases te brendshme dhe pjeses se jashtme prej duralumini eshte e preferushme te mbahet nje tolerance e instalimit prej 6 mm, duke e konsideruar hapesiren e flksimit rreth 2 mm.

Dyert e jashtme metalike te blinduara do te instalohen ne perputhje me kerkesat e standartit shteteror per montimin e tyre si me poshte:

 • Nje kaso metalike flksohet ne mur me ane te ganxhave te celikut ose me ane te betonimit ne mur perpara suvatimit. Kasa metalike duhet te lyhet me boje metalike kundra korrozionit para se te montohet ne objekt. Madhesia e saj eshte ne varosi te trashesise se murit ku do te vendoset. Trashesia e fleteve te celikut te kases duhet te jete minimalisht 1,5 mm. Gjeresia e pieseve anesore te kases duhet te jete minimalisht 10 cm kurse gjeresia e pjeses qendrore eshte ne varesi te gleresise se murit dhe Ilojit to deres.
 • Fletet e celikut te kases duhet te kthehen ose te saldohen sipas Kushteve Teknike te Zbatimit
 • Kanati i deres se blinduar flksohet tek kasa pas suvatimit dhe Iyerjes. Kanati do te sigurohet me mentesha dhe ankerat e celesit gjate instalimit te pjeseve hapese te deres.
 • Ne kete kanat do te vendosen elementet e sigurise Si dhe te gjithe aksesoret e nevojshem te saj.
 • Kanati i deres ka ne brendesi (ndermjet fleteve te IIamarines) shufrat metalike te sigurise me diameter minimal prej 16 mm te cilat vendosen ne distance midis tyre minimalisht 30 cm. Ato duhet te saldohen ne kornizen metalike kanatit te deres se blinduar.
 • Ndermjet shufrave vendosen materiale mbrojtese termoizoluese polisteroli me trashesi minimale t = 3 cm. Vendosla e termoizoluesit duhet te behet pas saldimit te shufrave metalike dhe perfundimit te punimeve te prodhimit te komizes metalike te deres.
 • Dera metalike mund te jete veshur me Ilamarine me trashesi jo me te vogel se 2 mm si dhe mund te vendosen mbi te edhe mbulesa te drunjta me trashesi 2-3 mm (nje nga cdo ane), qe vendosen mbi secilen prej faqeve prej llamarine ceIiku, e cila eshte salduar tek shufrat e sigurise me permasa te madhesise se deres.
 • Bravat e sigurise se larte se bashku me ceIesat sekret montohen ne kornizen e deres me ane te vidave prej ceIiku
 • Dyert e blinduara duhet te jene te kompletuara me mentesha (te pakten 3 per cdo pjese hapese) ne tre pika ankorimi.
 • Kasa e deres duhet te lyhet me boje te zmaluar, transparente perpara fiksimit te deres.
 • Kur eshte veshur me flete druri mbyllja behet me shirita solide druri te cilat vendosen perreth perimetrit te deres, pune a cila duhet te behet me cilesi te larta sipas te gjitha kerkesave.
 • Te gjitha punet e lidhura me instalimin dhe vendosjen e dyerve ne objekt duhet te behen sipas kerkesave teknike.
Web Design & Development by: Custom Crafted Websites