INSTAT

Emri projektit : Rikonstruksioni INSTAT , Tiranë
Investitori INSTAT, Tiranë 
Vlera e punimeve në Lekë : 27,583,269
Fillimi i Punimeve 05/08/2010
Mbarimi i punimeve 05/12/2010

Pershkrimi i Punimeve

EMERTIMI Njësia Sasia
Punime prishje Lekë 283 666
Punime betoni + hekuri + germimi Lekë 1 879 285
Punime murature me tulla xhami M2 156
Rezine ne dysheme M2 434
Suvatime M2 1 540
Punime bojatisje M2 1 540
Punime patinimi M2 1 540
Shtresat e pllakave M2 235.5
Veshje graniti 3 cm M2 17.4
Dyer, dritare alumini M2 89.8
Dyer, dritare druri M2 15.5
Punime hidraulike leke 1 992 480
Veshje me etalbond M2 52.5
Ngrohja dhe ventilimi leke 9 259 188
Punime elektrike leke 5 527 944
Sipërmarrës

“SIBA” shpk

Supervizor Ing Fatbardha Çoku

 

Web Design & Development by: Custom Crafted Websites