Politikat e Cilesise

SIBA sh.p.k është angazhuar të kënaq klientët duke ju siguruar shërbime cilësore, të cilat garantojnë plotësimin e kërkesave për Siguri, Shpejtësi,  Cilësi dhe Kosto Efektive në fushën e biznesit të ndërtimit.

Kjo do të arrihet duke: 

  • Ruajtur dhe plotësuar kërkesat e klientëve në lidhje me cilësinë e shërbimit dhe çmimin.
  • Siguruar një rritje të orientuar dhe një ambient pune të përshtatshëm për punonjësit.
  • Ruajtur dhe përmirësuar vazhdimisht efikasitetin e sistemit tonë të menaxhimit të cilësisë duke permbushur kërkesat e ISO 9001:2008.
  • Krijuar dhe ruajtur marrëdhënie bashkëpunese me grupet e interesit.
  • Plotësuar të gjitha rregullat dhe kërkesat e klientit

 

Web Design & Development by: Custom Crafted Websites