Sheshi Garibaldi dhe fasadat

Emri projektit: Rikualifikim urban dhe fasadat “Sheshi GARIBALDI kombinat”, Tiranë
Investitori Bashkia e Tiranës
Vlera e punimeve në leke: 43 719 00 leke
Fillimi i Punimeve 02.09.2008
Mbarimi i punimeve 02.02.2009

Përshkrimi i punimeve

EMERTIMI Njësia Sasia
Shtrese asfaltike m2 6950
Shtrese betoni Dekorativ m2 3850
Rrjete e elektrosalduar kg 6325
Mbjellje peme te reja copë 16
Shtrese çakull me makineri m3 11630
Puseta shiu dhe kontrolli copë 32
Ndriçues së bashku me projektoret copë 16
Shtresë me pllaka betoni për bar m2 2040
Stola betoni copë 41
F.v tubacion HPPE i brinjezuar ml 460
F.v kabëll elektrik për ndriçimin ml 620
Sipërmarrës
“SIBA” shpk
Supervizor: “HATIKA” shpk

 

Web Design & Development by: Custom Crafted Websites