Veshje Fasada alukobond

Termoizolimi fasade me polisterol (Sistem Kapotë)

Proçesi e aplikimit të sistemit  të termoizolimit

 • Pastrimet paraprak dhe kontrolli i sipërfaqes së muratures që do të vishet.
 • Vendosja e ngjitësit të brendshëm së bashku me polisterol EPSF 100 , t = 5 cm , kujdes të kontrollohet polisteroli që të jetë vetshuares .
 • Ngjitesi i jashtëm së bashku me rrjetën e xhamit.
 • Këndoret në të gjitha qoshet.
 • Pikore plastike në ballkone.
 • Upa plastike për fiksimin e polisterolit.
 • Beton Kontact në siperfaqet e betonit të lëmuar.
 • Grafiato me ngjyren e dhene ne project.
 • Në pjesën fundore të objektit do të vendoset një këndore mbajtese që të shërbejë dhe si pikore.
 • Punonjësit e shoqërise janë të instruktuar për rregullat baze të Sigurimit Teknik. Gjithashtu do të merren te gjitha masat per sigurimin e punonjesve në objekt ndaj aksidenteve të mundeshme.
 • Pastrimi i ambienteve nga mbeturinat.
 • Punonjësit do të jenë të pajisur me uniformë dhe pajisjet e nevojshme për punën në kantier. 

 

Emertimi i analizes

Veshje murit te jashtem me plisterol EPSF 100, t = 5 cm, suva me grafiato

 

 

Numri i analizes

Analiz

 

Njesia

m2

 

 

Emertimi

Njesia

Sasia

Çmimi

Vlera

 

I

Puntori

o/p

4.5

150.0

675.0

 

II

Paga plotesuse & shtesa

leke

675.0

38%

255.8

 

III

Transport

 

 

 

0.0

 

 

E konvertuar

t/km

0

28.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV

Makineri

 

 

 

0.0

 

 

Vinc kulle

o/p

0

175.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V

Material

 

 

 

1,437.6

 

1

Polisterol EPSF 100 , t=5 cm

m 2

0.05

5,100

255.0

 

2

Kollë fasade mbi mur për polisterolin

kg

7

34.5

241.5

 

3

Kollë fasade mbi polisterol për ngjitjen e rrjetës

kg

2.5

34.5

86.3

 

4

Rrjeti xhami

m 2

1

44

44.0

 

5

Astar për lyerje

litra

0.63

166

104.3

 

6

Grafiato mbi astar

litra

3.75

166

620.6

 

7

Kendore me rrjetë për dritaret

ml

1

30.0

30.0

 

8

Pikore plastike në ballkone

ml

0.2

30.0

6.0

 

9

Upa plastike

cope

5

10.0

50.0

 

 

Shuma

 

 

 

2,368.5

 

 

Shpenzime plotesuese + Fitim

8.00%

189.5

 

 

Shuma pa TVSH

 

 

 

2557.9

 

 

T.V.SH

 

 

20%

511.6

 

 

TOTAL ne Lekë

 

 

 

3,070

 

 

TOTAL ne Euro

kursi

136

 

22.6

 

Kriteret mbi metodollogjine e matjeve të Termoizolimit të fasadve

 • Sipërfaqet e hapsirave deri ne 2 m2 të cilat kornizohen me këndore plastike me rrjete nuk zbriten nga hapsira e fasadës.
 • Sipërfaqet nga 2 m2 deri në 5 m2 të cilat kornizohen me këndore plastike me rrjete  do të llogariten me 50 % të hasirës boshe (DIFERENCA 50 % LIHET PER TE KOMPESUAR SHPATULLIMET)
 • Sipërfaqet mbi 5 m2 të cilat kornizohen me këndore plastike me rrjete  nuk do të llogariten , në këtë rast llogaritet shpatullimi llogaritet me ml . Çmimi për ml vendoset në kontratë
 • Grafiato me ngjyren e dhene ne project.
Web Design & Development by: Custom Crafted Websites