Kinema Dajti

Emri projektit : Rikonstruksioni ish Kinema Dajti “Qender multi funksionale”, Tiranë
Investitori Municipality of Tirana 
Vlera e punimeve në leke: 22 250 000 leke
Fillimi i Punimeve 24.10.2008
Mbarimi i punimeve 24.03.2009

Përshkrimi i Punimeve

EMERTIMI Njësia Sasia
Punime betoni M3 125
Hekur i zakonshem ton 15.22
Punime murature M3 55.4
Cati dhe h/izolime M2 377
Suvatime M2 3205
Shtresat e pllakave M2 377
Veshje mermeri M2 52
Dyer, dritare alumini M2 162
Dyer, dritare druri M2 48
Punime bojatisje M2 3205
Punime hidraulike leke 1 560 000
Ngrohja dhe ventilimi leke 4 580 000
Punime elektrike leke 3 472 000
Sipërmarrës
“SIBA” shpk
Supervizor: Ing Emil Nova

 

Web Design & Development by: Custom Crafted Websites